17

Vernieuwende initiatieven voor woonbegeleiding

14u00

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om zelf een woning te vinden of om ze te kunnen behouden. Deze mensen hebben begeleiding of ondersteuning nodig, vaak voor langere tijd en op maat. Naast de reguliere woonbegeleiding van OCMW en CAW, presenteren we hierbij een staalkaart van kleine vernieuwende initiatieven en bijkomende accenten om woonbegeleiding efficiënter te maken.

Kom mee proeven van inspirerende praktijken aan de tafels van onze praktijkmarkt:

Omgaan met huurders met een psychosociale gevoeligheid? (Vzw Emergo)
Door de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg moeten steeds meer mensen met een psychosociale gevoeligheid een plaats vinden in de samenleving. Omdat hun financiële middelen vaak beperkt zijn, komen ze dikwijls terecht in sociale huisvestingmaatschappijen, waar er (soms) onvoldoende kennis is om adequaat met hen om te gaan. Dit kan leiden tot problematische situaties en in het slechtste geval tot uithuiszettingen.

Mevr. Marita Steegen van Emergo (voorheen Beschut Wonen ESTE) schreef daarover een syllabus "Hoe omgaan met huurders met een psychosociale gevoeligheid?". Zij gaf gerichte vormingen, coachings en individuele begeleidingen op maat aan allerlei woonactoren (lokale besturen, SVK, SHM, CAW, de VMSW, …).

'Wooncoaches' (CAW De Kempen Turnhout)
De vrijwilligerscoördinatoren zetten zich dagelijks in voor een kwaliteitsvolle vorming en ondersteuning van de vrijwilligerscoaches. De vrijwilligers zijn wooncoaches die worden ingezet in het CAW of andere sociale organisaties. Ze ondersteunen de professionele hulpverleners om de zelfredzaamheid van de cliënten met woonproblemen te verhogen.

'Woonstage': collectief woonvaardigheden aanleren.  (CAW Boom Mechelen Lier i.s.m. SHM Woonpunt Mechelen)
De  Woonstage richt zich op mensen met een onaangepaste wooncultuur en een bijkomende psychische kwetsbaarheid. Dit zijn mensen die op uit de  boot vallen op de woonmarkt en er niet in slagen langdurig stabiel te kunnen wonen.  De Woonstage heeft als doel een ontwikkelingsproces op gang te brengen bij deze mensen.

Samen exploreren ze de eigen mogelijkheden van deze mensen. Ervaringsgericht leren, leren al doende, denkkaders en gedragsmogelijkheden laten verkennen,….Dit gebeurt via actieve thematische workshops.

'Woonhulp voor vluchtelingen' (vzw Mondiale Werken regio Lier)
Dit is een voorbeeld van de impact van een burgerinitiatief op de woningmarkt. In volle vluchtelingencrisis opgestart, heeft het project als doel vluchtelingen te ondersteunen in het vinden en houden van een woning. In nauwe samenwerking met lokale overheden en andere overheidsinstanties zorgen vrijwilligers voor woonclubs, transitwoningen, woonbegeleiding, hulp bij verhuizen, innovatieve woonvormen, enz. 

'Op stap op de woonladder' (CAW Antwerpen en SVK Antwerpen )
Via dit project begeleiden beide organisaties acuut-dakloze kandidaat huurders. Deze specifieke groep wordt omwille van het svk-puntensysteem vaak snel toegewezen aan een woning. Het zelfstandig wonen van deze groep is echter niet vanzelfsprekend en loopt te vaak slecht af. De begeleiding is erop gericht om hen te ondersteunen in het parcours dat voorafgaat aan het wonen in een SVK woning, op het moment dat zij hun intrek nemen in de woning en tijdens de eerste periode van huur. Tijdens het project kwamen naast een aantal praktische bevindingen ook structurele hindernissen aan het licht.

agemeenlogo-1-sdg_voices_20170119_3.jpgVVSG is  een 'SDG voice 2018'.
Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: Sustainable Development Goals_Dutch-01.jpgSustainable Development Goals_Dutch-03.jpgSustainable Development Goals_Dutch-11.jpgSustainable Development Goals_Dutch-17.jpg

 

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden